APOSS Liberec, p. o.

APOSS Liberec, p. o.

Zřizovatelem je Liberecký kraj.

Motto : “Všechny děti jsou naše“

Centrum denních služeb


Poslání

Centrum denních služeb poskytuje sociální službu osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Posláním Centra je prostřednictvím nabízených pracovních činností, volnočasových a zájmových aktivit předcházet sociálnímu vyloučení, upevňovat získané dovednosti a návyky, rozvíjet samostatnost každého uživatele.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením a osoby s poruchami autistického spektra ve věku od 7 let.

Cíle Centra
  • Aktivizačními činnostmi upevňovat získané dovednosti a návyky v péči o svou osobu a tím získávat soběstačnost.
  • Rozvíjet sociální vztahy a kompetence uživatelů (nacvičovat komunikaci v modelových situacích, v obchodě, na nádraží).
  • Formou pracovní rehabilitace získávat a upevňovat pracovní návyky a dovednosti, připravit tak uživatele na možné zaměstnání v chráněné dílně nebo na otevřeném pracovním trhu.
  • Nabízet smysluplné naplnění volného času v zájmových a volnočasových aktivitách

Domov pro osoby se zdravotním postižením


Poslání

Poskytování takové míry podpory osobám s mentálním postižením a poruchami autistického spektra, aby se jejich život co nejvíce podobal životu běžné populace. Prostřednictvím nabízených činností, aktivit, umožnit uplatňovat získané dovednosti a posilovat jejich seberealizaci a nezávislost.

Pro osoby důchodového věku zajištění důstojného a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, která jim vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a individuálním potřebám umožní vést plnohodnotný život.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením a poruchami autistického spektra ve věku od 18 let, které z důvodu trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou péči a podporu, která jim nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí ani za pomoci rodiny nebo jiné terénní služby.
Osobám mladším 18 let věku je služba poskytována pouze jedná-li se o stávající uživatele služby, další osoby mladší 18 let věku již nebudou do služby přijímány.

Cíle Domova
  • Vytvoření příjemného domácího prostředí, které uživatelům poskytuje pocit jistoty bezpečí.
  • Poskytnutí individuální a kvalitní služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu na základě osobních přání, cílů uživatelů (maximální podpora soběstačnosti uživatelů v oblasti sebeobsluhy, získávání upevňování pracovních návyků formou drobné pracovní rehabilitace).
  • Vytváření podmínek pro aktivní využívání volného času, zajišťování kulturních zájmových aktivit pro uživatele.
  • Předcházení vzniku sociální izolace uživatelů a zamezení tak jejich sociálního vyloučení, podporování vztahů uživatelů s rodinami, blízkými osobami.
  • Zachování kontaktu uživatelů se společenským prostředím s možností využívání dalších veřejných služeb.

Více na https://www.aposs.cz/