Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna je příspěvková organizace zřizovaná Hlavním městem Praha.

V ICOZP Horní Poustevna jsou poskytovány tyto sociální služby:

 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Chráněné bydlení
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociálně terapeutické dílny

Poslání:

Zajišťujeme všem uživatelům důstojný a spokojený život, kteří v důsledku svého postižení nejsou schopni žít sami, a vytvářet prostředí, které jim poskytne pocit bezpečí a dostatek prožitků ze života běžné domácnosti. Snažíme se naplňovat přání a potřeby uživatelů, individuální mírou podpory rozvíjet jejich soběstačnost a v co největší míře je začleňovat do života většinové společnosti. Podporujeme zvyšování samostatnosti uživatele a jeho nezávislosti. Uživatelům v dětském věku vytváříme podmínky pro optimální vývoj jejich osobnosti a prožívání dětství se vším, co přináší.

Cíle:

 • Vytváříme prostředí, ve kterém se uživatelé cítí příjemně – „rodinnou atmosféru“,
 • přistupujeme k uživatelům dle individuálních přání a potřeb, s respektem,
 • rozvíjíme schopnosti a dovednosti uživatelů dle jejich přání a potřeb,
 • podporujeme další vzdělávání uživatelů po ukončení základního vzdělávání,
 • pracujeme s konkrétními uživateli na základě Individuálního plánu (dále jen IP),
 • umožňujeme uživatelům v maximální možné míře začlenit se do společenského a pracovního života,
 • pomáháme uživatelům při uplatňování práv a osobních zájmů (adekvátní forma sdělování informací, doprovázení při vyřizování záležitostí na úřadech, doprovázení k lékaři).

Více na http://www.ichp.cz/